24 апреля 2018г., вторник, знаменатель

 

1-А-1

1-И-1

1-М-1

1-М-2

1-О-1

1-ОТ-1

1-П-1

1-П-2

1-Р-1

1-Р-2

1-Т-1

1-ТВ-1

1-ТЭ-1

1-Ф-1

1-Ф-2

Матем.

Николаенко ТП

341

Матем.

Головина НВ

337

История

Рузмикина ЛВ

340

Инф-ка

Орлов АА

206

Рус. яз. 

Добрыни

на ЛН

334

Осн.бюдж. грам.

Ковалева

ТВ

316

ТСИ Мозговой АК

331

Матем.

Миронова ЕИ

312

Химия Евмененко ЕП

338

Ин. яз.  

2п\гр

Шония ИЭ

203

Ин. яз.  

п\гр

Ткалина

ЕН 313

Общество

(эк., право)

 Артюхина

МА

335

Физика

Сергеева

 МГ

314

экономика

Воробьева НА

343

Матем.

Кузнецова

ЕБ

102

Охрана труда

Лучинина

ИА 203

Ин. яз. Ясницкая 

Ткалина ЕН

344, 313

Матем.

Головина НВ

337

Физ-ра

Кобелев ВА

литература Добрыни

на ЛН

334

Химия Евмененко ЕП

338

Физика

Сергеева

 МГ

314

История Артюхина

МА

335

Осн.бюдж. грам.

Воробьева НА

343

Инф-ка

Завизион ИС

Шустова

206, 212

Матем.

Кузнецова

ЕБ

102

Инф-ка

Афиногенова ОА

303

Осн.бюдж. грам.

Колпакова АВ

320

Матем.

Миронова ЕИ

312

Рус. яз.

Дорохова ВА

316

Физ-ра

Ловягина МА

Литерат.

Дорохова ВА

316

ОБЖ

Круглов

АВ

324

Литерат.

Кобелева

 ОВ

336

Матем.

Кузнецова

ЕБ

102

литература Добрыни

на ЛН

334

Химия Евмененко ЕП

338

Физ-ра

Кобелев ВА

Матем.

Головина НВ

337

ВТ

Скорик ОВ

318

История Артюхина

МА

335

Физика

Сергеева

 МГ

314

Физ-ра

Дейнега ЭС

Естествозн

Кескевич СМ

333

Инф-ка

Афиногенова ОА

 303

Физика

Сергеева

 МГ

314

 

Охрана труда

Лучинина

ИА 203

Матем.

Головина НВ

337

 

Рус. яз. 

Добрыни

на ЛН

334

Матем.

Миронова ЕИ

312

Инф-ка

Шилова

ИИ

Шустова

303, 212

Осн.бюдж. грам.

Воробьева НА

343

ОБЖ

Круглов

АВ

324

Общество

(эк., право)

 Артюхина

МА

335

Матем.

Кузнецова

ЕБ

102

Литерат.

Кобелева

 ОВ

336

Право

Жаркова

ЛИ

 342

Осн.бюдж. грам.

Колпакова АВ

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля, вторник, знаменатель

 

2-А-1

2-И-1

2-М-1

2-М-2

2-О-1

2-ОТ-1

2-ОТ-2

2-П-1

2-Р-1

2-ТВ-1

2-ТЭ-1

2-Ф-1

2-Ф-2

МДК 01.01

Сытник ДА

332

Эл\техн. и схем\тех.

Константинов ВН

105

Тех. мех.

Соколова ЕС

333

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03 с 8-30 маст.351 по 6ч

1п\гр Яценко АА

2п\гр Кайгородов СГ

Ин. яз.

Марарь МА   

Семенова

 308,204

Осн. ИБ (зам.) Завизион ИС 305

МДК 04.01

Лукаш ЕТ

214

ОС

Шилова ИИ

212

МДК 04.01

 – 17553

Горшков ВВ 101

БЖД
Анищенко

ВН

209

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПМ.05 с 8-30 – 8ч

Шилова ГН лаб. 215

Правов. об. проф. деят.

Жаркова

ЛИ 342

экология

Кескевич

СМ

336

МДК 01.01

Сытник ДА

332

БЖД
Анищенко

ВН

209

Тех. мех.

Соколова ЕС

333

МДК 05.01

-14618

Круглов

АВ

209

Инф-ка

Лукаш ЕТ

214

Матем.

Николаенко ТП

341

Ин. яз.

Марарь МА   

Семенова

 308, 204

МДК 04.01

 – 17553

Горшков ВВ 101

МДК 01.01

Антюхова СВ

323

экология

Кескевич

СМ

336

Правов. об. проф. деят.

Жаркова

ЛИ 342

Матер\вед.

Лучинина

ИА

 203

Ин. яз. Ясницкая 

Ткалина ЕН

344, 313

Ин. яз.

Кескевич СВ

Волк АА

340, 307

Физ-ра

Найденова ИВ

БЖД
Анищенко

ВН

209

Инф-ка

Лукаш ЕТ

214

ЭВМ

Миронова ЕИ

312

ТЭЦ

Митрофанов

 ЕА

210

МДК 04.01

Антюхова СВ

323

МДК 02.01

Перекрестова ГМ

212

ИТПД

Николаенко ТП

341

экология

Кескевич

СМ

333

Инф-ка

Лукаш ЕТ

214

Ин. яз.

Кескевич СВ

Волк АА

340, 307

Электротех.

Митрофанов

 ЕА

 210

Арх\веден.

Афиногенова ОА

305

Осн. ИБ (зам.) Завизион ИС 318

Ин. яз.

Марарь МА   

Семенова

 308, 204

Физ-ра

Ловягина МА

 

МДК 04.01

Антюхова СВ

323

Физ-ра

Дейнега ЭС

Ин. яз.

Ткалина ЕН

Шония ИЭ

Колосова

313, 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля, вторник, знаменатель

 

3-А-1

3-И-1

3-М-1

3-М-2

3-О-1

3-П-1

3-П-2

3-Р-1

3-ТВ-1

3-ТЭ-1

3-Ф-1

3-Ф-2

 

 

МДК 02.02

Крипт. Ср.

Афиногенова ОА 303

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.01 с 8-30 ауд.350

 Илишев ВИ

психол. общения

Горпенко АА 210

 

Прикл. прогр.

Шепилова

АА 339

МДК 03.01

Круглов

АВ

 324

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

МДК 02.01

Скорик ОВ

318

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1

 

МДК 01.02

(зам.)

Мозговой

АК 331

МДК 01.02

САПР

Склярова ИА

214

МДК 02.02

Скорик ОВ

318

Прикл. прогр.

Шепилова

АА 339

Физ-ра

Ловягина МА

МДК 02.02

Константинов ВН

105

МДК 03.01

Орлов АА

305

2

 

МДК 01.02

(зам.)

Мозговой

АК 331

МДК 01.02

САПР

Склярова ИА

214

Ин. яз.

Марарь МА   

Семенова

 308, 204

Правов. об. проф. деят.

Жаркова

ЛИ 342

МДК 02.02

Шепилова

АА

339

МДК 02.02

Константинов ВН

105

МДК 02.03

Борисов АВ
104

3

 

МДК 03.01

(зам)

Николаенко ТП 341

МДК 01.01

Яценко АА

105

 

МДК 02.01

Мозговой

АК 331

МДК 02.02

Шепилова

АА

339

МДК 01.01

Борисов АВ 104

МДК 03.01

Орлов АА

206

4

МДК 05.01

Сытник ДА

335

 

МДК 01.01

Яценко АА

105

 

МДК 02.02

Шепилова

АА

339

 

 

 

5

МДК 05.02

Сытник ДА

335

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля, вторник, знаменатель

 

4-А-1

4-М-1

4-М-2

4-О-1

4-П-1

4-П-2

4-ТЭ-1

5-О-1

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1

 

2

МДК 02.02

Горшков ВВ

101

3

МДК 02.02

Горшков ВВ

101

4

МДК 02.02

Горшков ВВ

101

5

МДК 02.02

Горшков ВВ

101

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7